DISCLAIMER

Inhoud

Het Overlegplatform GGZ WVL vzw besteedt veel zorg aan deze website, maar garandeert de juistheid van de informatie niet. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan het Overlegplatform GGZ WVL vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer het Overlegplatform GGZ WVL vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het Overlegplatform GGZ WVL vzw zo snel mogelijk de gegevens verbeteren of aanvullen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is het Overlegplatform GGZ WVL vzw niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Het Overlegplatform GGZ WVL vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

© Overlegplatform GGZ WVL vzw, 2009-2010

Het Overlegplatform GGZ WVL vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Overlegplatform GGZ WVL-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

PRIVACY

In toepassing van de wetgeving op de gegevensbescherming General Data Protection Regulation (GDPR) houdt het Overlegplatform GGZ W.Vl. vzw, Hoefijzerlaan 40 te 8000 Brugge, enkel persoonsgegevens bij op basis van een van de volgende rechtsgronden :

- ofwel op basis van artikel 6.1 a) : de toestemming
- ofwel op basis van artikel 6.1 f) : noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van het Overlegplatform GGZ WVL vzw, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge. Deze gegevens worden door het Overlegplatform GGZ WVL vzw gebruikt voor het toesturen van uitnodigingen, verslagen, publicaties, ... Op eenvoudig verzoek van de betrokkene wordt inzage gegeven in de persoonsgegevens die over betrokkene bewaard worden. De gegevens worden op vraag gecorrigeerd en verwijderd. In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden overgemaakt zonder expliciete toestemming.

Via de website www.op-wvl.be kan eenieder vragen om het Tijdschrift van het overlegplatform (de GGazet) te ontvangen door het invoeren van mailadres in het webformulier. Dit mailadres wordt aan het bestand voor het elektronisch versturen van de GGazet en de hieraan gerelateerde communicatie toegevoegd. De ontvanger van de GGazet kan zich bij elke communicatie uitschrijven. Deze uitschrijving betekent de automatische verwijdering uit het bestand. Op de website www.op-wvl.be bevindt zich een contactformulier waarbij de naam en het mailadres wordt gevraagd. Deze gegevens worden enkel aangewend in functie van het beantwoorden van de vraagstelling in het contactformulier.

Overlegplatform GGZ W.Vl. vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge