Overlegplatform geestelijke gezondsheidszorg West-Vlaanderen
Vraag nieuw paswoord

Studiedag "Neem de familie mee aan tafel"

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg, zowel van cliënten als van familie of netwerk, is een belangrijke beleidskeuze in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg.
Deze studiedag wil professionelen uit de geestelijke gezondheidszorg inspireren om familie en netwerk actief te betrekken bij de zorg voor de cliënt, onder meer door hen te laten kennis maken met concrete methodieken. Wat kan de inzet van familie en naastbetrokkenen betekenen in een zorgtraject? Hoe ga je concreet aan de slag? Welke goede praktijken bestaan er al?
Aan de hand van een praktijkgerichte uitwisseling tussen familieleden, cliënten en zorgverleners (de triade) zoomen we in op het betrekken van familie of netwerk als belangrijke meerwaarde bij het realiseren van een kwaliteitsvolle zorg voor de cliënt.
Voor deze studiedag slaan Similes, de netwerken geestelijke gezondheidszorg volwassenen, kinderen en jongeren (WINGG) en het Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen de handen in elkaar.


De inschrijvingen voor de studiedag zijn afgesloten. Indien u vragen heeft m.b.t. uw inschrijving, kan u mailen naar lieven.lust@prit.be

Programma

08u45 - 09u15 Onthaal met koffie
09u15 - 09u30 “Wie zorgt, praat mee”
Inleiding van de studiedag door mevr. Veerle Aendekerk, directeur van Similes.

Similes roept beleid en hulpverlening op om de rol van familie in de geestelijke gezondheid positief te waarderen. In een goede zorgrelatie is er open communicatie tussen wie psychisch kwetsbaar is, diens hulpverlener(s) en de betrokken naastbestaanden.
09u30 - 10u45 “Beroepsgeheim en informatie-uitwisseling met familie of netwerk: een ethische reflectie” Axel Liégeois
Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de KU Leuven en ethisch adviseur bij de Broeders van Liefde in Gent.

Zorgverleners zijn enerzijds verplicht vertrouwelijke informatie uit de professionele relatie geheim te houden tegenover derden, en daar horen de familie en het sociaal netwerk in principe bij. Anderzijds vinden zorgverleners het van essentieel belang met hen te kunnen samenwerken en met hen in een dialoog te gaan om keuzes in de zorg te maken. In deze bijdrage gaan we op zoek welke mogelijkheden een zorgethische benadering kan bieden om informatie met de familie uit te wisselen zonder het beroepsgeheim te schenden.
10u45 - 11u15 Pauze
11u15 - 12u00 “Gesprekken om betrokken te raken” dr. Jurgen Cornelis
Dr. Jurgen Cornelis werkt als psychiater op de spoedeisende psychiatrie in Amsterdam, is relatie- en gezinstherapeut, opleider psychiatrie en onderzoeker.

De gezondheidszorg is vaak heel erg op het individu gericht, terwijl juist de sociale context waarin iemand verkeert, ook een bron kan zijn van kracht gevende factoren. Echter, het standaard betrekken van die sociale context, met name de familie, vrienden of voor de cliënt belangrijke anderen, gebeurt nog te weinig.
In deze lezing zal worden ingegaan op waarom het wenselijk is om familie/context te betrekken en hoe iedereen de volgende dag een begin kan maken om de cultuur binnen de hulpverlening te veranderen van individueel naar op het individu en zijn sociale context gericht.
   
12u00 - 13u00 Broodjeslunch
   
13u00 - 14u15 dr. Jurgen Cornelis “Gesprekken om betrokken te raken: hoe doe je dat?”
Aanvullend bij de lezing van voor de lunchpauze zal dr. Jurgen Cornelis aan de hand van een rollenspel tonen op welke manier een gesprek met een cliënt en zijn naasten gevoerd kan worden zodat het voor alle betrokkenen tot een goed lopende behandeling en een kwaliteitsvolle zorg kan leiden. Voor het rollenspel doen we een beroep op acteurs uit een toneelvereniging.
14u15 - 14u45 Pauze
14u45 - 15u30 Workshops (ronde 1)

Workshop 1: Het (familiaal) netwerk versterken: het kàn.
Je krijgt inzicht in het belang en meerwaarde van het netwerk.
Je krijgt inzicht in methodieken om het (natuurlijk) netwerk in kaart te brengen.
Je bent in staat om zelf met methodieken aan de slag te gaan.
We werken op basis van concrete ervaringen uit het mobiel team langdurige zorg (MTL), regio Ieper-Diksmuide.

Begeleiding: Aline Bouten, mobiel team langdurige zorg en Koen Demuynck, netwerkcoördinator Accolade.

Workshop 2: Oei, mag ik dat wel zeggen?
Vrijwilligers Olivia en Greet zijn verbonden aan een mobiel team als familie-ervaringsdeskundigen. Kim werkt er als hulpverlener. Wat zijn de voordelen van een familie-ervaringsdeskundige in een mobiel team of in een andere dienst geestelijke gezondheidszorg? En hoe zit dat dan met het beroepsgeheim?
Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij de meerwaarde die een familie-ervaringsdeskundige kan bieden en de mogelijkheden om met familie of netwerk te spreken, rekening houdend met het beroepsgeheim.

Begeleiding: Olivia en Greet, familie-ervaringsdeskundigen en Kim Van Aerde, mobiel team Pakt Oost-Vlaanderen.

Workshop 3: Innovatieve praktijken: open hartcirkels door Re-Member Tijdens deze workshop wordt de methodiek van de open hartcirkels voorgesteld. Open hartcirkels bieden een alternatief voor familie of netwerk en jongeren die vastlopen in de zorg. In deze workshop kan je proeven van deze methodiek, waarin dialoog, spreken vanuit het hart en menselijke ontmoeting centraal staan.

Begeleiding: Willy Vandamme, Re-Member.

Workshop 4: Op weg met Open Dialogue – verbindend spreken met psychose.
Open Dialogue is een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met alle betrokkenen wordt georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht.
Deze bijzondere Open Dialogue aanpak verloopt volgens een aantal belangrijke principes, waarover we graag reflecteren met de deelnemers van deze workshop.
www.verbindendsprekenmetpsychose.com

Begeleiding: Dag Van Wetter en Dirk Snauwaert, Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen.

Workshop 5: De triade in actie: hoe communiceren cliënt, familie/netwerk en de zorgverleners in een ambulante hulpverleningscontext?
Tijdens deze workshop kiezen deelnemers een rol uit de triade en gaan ze vanuit die rol aan de slag met diverse thema’s en vragen die in een ambulante begeleiding aan bod kunnen komen. Enkele voorbeelden: wie maakt allemaal deel uit van de familie of het netwerk? Wat als de familie niet betrokken wil worden? Is de familie sowieso altijd betrokken partij?
Door de deelnemers te laten voelen wat de triade concreet kan betekenen en teweeg brengen, hopen we hen te stimuleren om hier verder mee aan de slag te gaan in hun eigen organisatie.

Begeleiding: Geert Verfaillie, familievertegenwoordiger en Michèle Pecqueux

Workshop 6: Kinderen en jongeren en hun familie/netwerk: hoe komen tot participatie?
Wat hebben kinderen/jongeren en hun context nodig om te komen tot inspraak en participatie (in de 1ste plaats in hun eigen zorgtraject, maar eventueel ook in de werking van een voorziening of het beleid van een netwerk)? Hoe begin je eraan als voorziening? Wat vinden jongeren zelf belangrijk wanneer het gaat over participatie? Waar hou je best rekening mee?
In deze workshop proberen we zicht te krijgen op randvoorwaarden en hefbomen voor participatie van jongeren en context.

Begeleiding: Cedric Kemseke, netwerkcoördinator WINGG en Inge Decorte, Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen.
15u45 - 16u30 Workshops, ronde 2 (herhaling)
16u30 Einde

 

Praktische info

Wanneer
Donderdag 29 maart 2018 van 08u45 tot 16u30

Locatie
Cultureel Centrum De Brouckère
Aartrijkestraat 6
8820 Torhout

Klik hier voor meer info over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Doelgroep
Professionelen uit de geestelijke gezondheidszorg.
Wij nodigen familieleden, naastbetrokkenen en cliënten van harte uit om ook deel te nemen aan deze studiedag.

Kostprijs
€50 voor professionelen uit de GGZ; gratis voor familie/context of cliënten. (inclusief: broodjeslunch, koffie)

Accreditering voor artsen in aangevraagd